รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

pnhistory_pic031

ซุ้มรับเสด็จรัชกาลที่ 6  

pnhistory_pic037
pnhistory_pic030
pnhistory_pic036
ราษฎรเมืองปัตตานี รอรับเสด็จรัชกาลที่ 6 ที่พลับพลาตรีมุข
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อปีพ.ศ.2458
pnhistory_pic035

 การสวนสนามเสือป่ามีธงมหาศารทูลธวัชผ่านแถวเสือป่า ที่หน้าพลับพลาทอง
ในสนามเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2458 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จพระราชดำเนเลียบมณฑลปักษ์ใต้