ปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2547

 1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
     ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อิสลามศึกษา)
 Dudsadee2547-1

 2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาเพื่อการพัฒนา)

 
Dudsadee2547-2
 3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเวชศาสตร์)
 
Dudsadee2547-3
 

4. นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์
    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร)

 
Dudsadee2547-4-Kring
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพยาบาล)
 
Dudsadee2547-5-tassana
 

6. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 
Dudsadee2547-6-naksit
  7. ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ
    ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
 
Dudsadee2547-7-parada
 

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย
   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยียาง)

 
Dudsadee2547-8-boontom
  9. Professor Dr. Claude DUPUY de CRESCENZO
    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
 
Dudsadee2547-9-prof.dupuy