เกี่ยวกับฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี คือ คลังข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานีที่ถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

พัฒนาและดูแลโดย 
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.
 073 313928-45 ต่อ 1438 อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.