วันสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอน 24 โดยเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511”
และวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลบังคับใช้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยถือว่าวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้าย “วันสถาปนามหาวิทยาลัย”

ตัวอย่างภาพกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมต่างๆเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี 2543