งานวิจัย Baculovirus สาเหตุของโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ

งานวิจัยวิจัยเรื่อง "Baculovirus สาเหตุของโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ"[เปิดไฟล์] ผลงานเด่นประจำปี
พ.ศ.2537 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจการ  ศุภมาตย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ