โครงการวิจัย การใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อเตรียมสารเร่งน้ำยางในต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600

โครงการวิจัย "การใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อเตรียมสารเร่งน้ำยางในต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600" [เปิดไฟล์] ผลงานเด่นประจำปีพ.ศ.2537 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์  บำรุงรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ดำเนินโครงการ
และรองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ชิตพงศ์  อิบราเฮม  ยีดำ  พิทยา  ศิริสงคราม และวินัย  ฉัตรตระการศักดิ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ร่วมโครงการ