งานวิจัย อัตราการคลอดลูกและอัตราการให้ลูกแฝดของแม่แพะ...

งานวิจัยเรื่อง "อัตราการคลอดลูกและอัตราการให้ลูกแฝดของแม่แพะพันธุ์พื้นเมืองไทยและลูกผสมแองโกลนูเบียน" [เปิดไฟล์] ผลงานประจำปีพ.ศ.2537 โดย คณะผู้วิจัยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  สายธนู  รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ และนายสุรศักดิ์  คชภักดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ