จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2526

จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2526 [เปิดไฟล์]
    เล่ม 100 ตอนที่ 178 ราชกิจจานุเบกษา 10 พฤศจิกายน 2526