จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2527

จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2527 [เปิดไฟล์]
    เล่ม 101 ตอนที่ 55 ราชกิจจานุเบกษา 27 เมษายน 2527