จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2528 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 102 ตอนที่ 140 ราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2528
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2529 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 103 ตอนที่ 94 ราชกิจจานุเบกษา 1 มิถุนายน 2529
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 2) [เปิดไฟล์]
      เล่ม 103 ตอนที่ 198 ราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2529
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 [เปิดไฟล์]
     
  เล่ม 106 ตอนที่ 82 ราชกิจจานุเบกษา 24 พฤษภาคม 2532
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 (ฉบับที่ 2) [เปิดไฟล์]
     
  เล่ม 106 ตอนที่ 236 ราชกิจจานุเบกษา 31 ธันวาคม 2532
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2535 [เปิดไฟล์]
     
  เล่ม 109 ตอนที่ 45 ราชกิจจานุเบกษา 9 เมษายน 2535
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 111 ตอนที่ 32ก ราชกิจจานุเบกษา 2 สิงหาคม 2537
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 112 ตอนที่ 6ก ราชกิจจานุเบกษา 7 กุมภาพันธ์ 2538
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 113 ตอนที่ 44ก ราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2539
 • จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 114 ตอนที่ 47ก ราชกิจจานุเบกษา 12 กันยายน 2540