พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 •  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 85 ตอนที่ 24 ก ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2511
 •  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2517 [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 91 ตอนที่ 128 ก ฉบับพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2517
 •  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 [เปิดไฟล์]
        
  เล่มที่ 96 ตอนที่ 61 ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน 2522
 •  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ฉบับที่2) พ.ศ.2541[เปิดไฟล์]
        เล่มที่115 ตอนที่6 ก ราชกิจจานุเบกษา 17 กุมภาพันธ์ 2541
 •  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.2559[เปิดไฟล์]
        เล่มที่133 ตอนที่53 ก ราชกิจจานุเบกษา 21 มิถุนายน 2559