ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2512 [เปิดไฟล์]
         ฉบับพิเศษ เล่ม 86 ตอนที่ 106 ราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2512 หน้า 6-10
  • ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา [เปิดไฟล์]
        ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2543
  • ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ผ้าคลุมศีรษะสำหรับนักศึกษาหญิงในการปฏิบัติงาน [เปิดไฟล์]
        ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2548