ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 96 ตอนที่ 129 ราชกิจจานุเบกษา 2 สิงหาคม 2522
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 97 ตอนที่ 131 ราชกิจจานุเบกษา 23 สิงหาคม 2523
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 104 ตอนที่ 278 ราชกิจจานุเบกษา 31 ธันวาคม 2530
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 104 ตอนที่ 194 ราชกิจจานุเบกษา 28 กันยายน 2530
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2536 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 110 ตอนที่ 16 ราชกิจจานุเบกษา 16 กุมภาพันธ์ 2536
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 113 ตอนที่ 4ก ราชกิจจานุเบกษา 26 กุมภาพันธ์ 2539
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2539 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 113 ตอนที่ 44ก ราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2539
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 116 ตอนที่ 53ก ราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2542
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 121 ตอนที่ 44ก ราชกิจจานุเบกษา 15 กรกฎาคม 2547
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2549 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 123 ตอนที่ 35ก ราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2549
 • ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับพิเศษ 212ง พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 133 ตอนพิเศษ 212 ง ราชกิจจานุเบกษา 22 กันยายน 2559