แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • แต่งตั้งอธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๓๘  ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ เมษายน  ๒๕๑๑
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๕๖  ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๒
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๖๖  ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๔
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๘๓  ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๑๔
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๐๙  ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๑๖
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๕๒  ราชกิจจานุเบกษา ๘ สิงหาคม  ๒๕๑๘
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๙๔ ตอนที่  ๗๙ ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๒๐
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๓๓ ราชกิจจานุเบกษา  ๗ สิงหาคม ๒๕๒๒
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๔๙ ราชกิจจานุเบกษา  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๕
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา ๗ สิงหาคม ๒๕๒๘
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๙๑ ราชกิจจานุเบกษา ๓ มิถุนายน ๒๕๓๑
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๒๐ ราชกิจจานุเบกษา ๙กรกฎาคม  ๒๕๓๔
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๔๒ง ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๖๑ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๙ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๗๐ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ กันยายน ๒๕๔๖
 • แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙