การแบ่งภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์

  • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
    เล่ม 85 ตอนที่ 120 ราชกิจจานุเบกษา 31 ธันวาคม 2511