การแบ่งส่วนราชการในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การแบ่งส่วนราชการในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
    
เล่ม 92 ตอนที่ 101 ราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2518