รับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • รับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
  เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2541
  [เปิดไฟล์]
       เล่ม 115 ตอนที่ 13ก ราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2541
 • รับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
  เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546
  [เปิดไฟล์]
       เล่ม 120 ตอนที่ 36ก ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2546
 • รับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
  เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549
  [เปิดไฟล์]
       เล่ม 123 ตอนที่ 96ก ราชกิจจานุเบกษา 22 กันยายน 2549