กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 [เปิดไฟล์]
     เล่ม 85 ตอนที่ 123 ราชกิจจานุเบกษา 31 ธันวาคม 2511