กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 599 (พ.ศ.2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
     เล่ม 86 ตอนที่ 15 ราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2512