ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 [เปิดไฟล์]
     ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547