การแบ่งภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

 • การแบ่งภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  [เปิดไฟล์] 
      เล่ม 86 ตอนที่ 70 ราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2512
 •  การแบ่งภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  [เปิดไฟล์] 
      เล่ม 90 ตอนที่ 113 ราชกิจจานุเบกษา 6 กันยายน 2516