วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดอาคารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 • ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารสํานักงานบริหารและการเรียน การสอน อาคารสําหรับแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีอาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปีชูเกียรติปิติเจริญกิจ  โรงเรียนอนุบาลสาธิต และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา http://pr.pn.psu.ac.th/PrincessVisitPsu/index.html
 • ข่าวจาก Nation 
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารพลีคลีนิค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต และหอวัฒนาธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี" [เชื่อมโยงไปยัง Nation]
 • ภาพคลิปวีดิโอ จัดทำและเผยแพร่โดย สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต และทรงเปิดหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธที่ 22กุมภาพันธ์ 2560 https://www.youtube.com/watch?v=SliEmi0x5Ko
 • ข้อความโพสจาก Facebook: Prince of Songkla Univerity, Pattani Campus (https://www.facebook.com/PSU.PattaniCampus) โพสเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.45 น. ที่มาและภาพประกอบ: https://www.facebook.com/PSU.PattaniCampus/posts/1259117524171756

  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี , อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยเวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ

  แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ที่ปรึกษาผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้
  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี , อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ , หอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 5 ราย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 57 ราย หลังจากนั้น ทรงเปิดแพรคลุมป้าย
  อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ แล้วเสด็จฯ เปิดแพรคลุมป้ายอาคารพรีคลินิก โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทอดพระเนตรนิทรรศการ

  หลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน ต่อมาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังอาคารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้มีอุปการคุณ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน
  วรคามินอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาภาคใต้ตามแผนพัฒนาการศึกษาอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเสมอภาคของประชาชน และเป็นแหล่งบริการวิชาการชุมชนทั้งในชนบทและในเมือง อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นบริบาล ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ อาทิ ด้านครุศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านอิสลามศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านจิตรกรรม และ
  ด้านศิลปวัฒนธรรม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ
  ในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

  นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเปิดอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานบริหาร การจัดการเรียน การสอน และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังนี้

  - อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นอาคารสูง 6 ชั้น มีพื้นที่ขนาด 9,777 ตารางเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 143,143,800 บาท เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานบริหาร และสำหรับการเรียนการสอน ซึ่งคณะจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และยกระดับการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสันติสุขในระยะยาว เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจำนวน 33 คน ปัจจุบันมีนักศึกษา 4 ชั้นปี จำนวน 150 คน หลักสูตรฯ พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาลสาธารณภัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานสถานการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศ เช่น การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบ การบรรเทาสาธารณภัยผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในภาคใต้และประเทศมาเลเซีย โดยบูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

  - อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอาคารสูง 10 ชั้น มีพื้นที่ขนาด 23,211 ตารางเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 372,200,000 บาท เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานบริหาร การเรียน การสอน ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การก่อสร้างอาคารพรีคลินิก นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยอาคารดังกล่าวนี้จะใช้สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการและการศึกษาวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านพรีคลินิก เช่น รายวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา ชีวเคมี และเภสัชวิทยา เป็นต้น ให้แก่นักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งพื้นที่บางส่วนได้จัดสรรสำหรับพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ด้านการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งแก่นักศึกษาของคณะฯ เองและนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ดังนั้น อาคารพรีคลินิกแห่งนี้ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

  - อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 12,300,000 บาท จากเงินบริจาคของนายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประธานกรรมการบริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด ประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 ห้อง ห้องเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียน English Program จำนวน 3 ห้อง ห้องสมุดเชี่ยวฌาน จำนวน 1 ห้อง ห้องศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง และห้องละหมาด จำนวน 1 ห้อง โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ เป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นสากล

  - อาคารหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ขนาด 5,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการตกแต่งนิทรรศการภายใน จำนวน 12,300,000 บาท ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
  วิถีชีวิต วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีขอบข่ายงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดำเนินการสืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนางานวิชาการและวิจัยสร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่าง โดยมีหอวัฒนธรรมภาคใต้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงพัฒนาการทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วิถีทางวัฒนธรรมของสังคมและชุมชนภาคใต้ตอนล่าง และหอศิลป์ภาคใต้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ.