การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • [เปิดไฟล์]การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์] 
     เล่ม 85 ตอนที่ 33 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษายน 2511 
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
     เล่ม 85 ตอนที่ 120 ราชกิจจานุเบกษา 31 ธันวาคม 2511 
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์] 
      เล่ม 89 ตอนที่ 150 ราชกิจจานุเบกษา 6 ตุลาคม 2515
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]   
      เล่ม 91 ตอนที่ 145 ราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2517
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]   
      เล่ม 92 ตอนที่ 217 ราชกิจจานุเบกษา 21 ตุลาคม 2518
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 93 ตอนที่ 9 ราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2519
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]   
      เล่ม 95 ตอนที่ 31 ราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2521
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 [เปิดไฟล์] 
      เล่ม 96 ตอนที่ 16 ราชกิจจานุเบกษา 7 กุมภาพันธ์ 2522
 • การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2523  [เปิดไฟล์] 
      เล่ม 97 ตอนที่ 96 ราชกิจจานุเบกษา 25 มิถุนายน 2523
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2523 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 97 ตอนที่ 200 ราชกิจจานุเบกษา 25 ธันวาคม 2523
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2524 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 98 ตอนที่ 21 ราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ 2524
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2526 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 100 ตอนที่ 86 ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2526
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 101 ตอนที่ 43 ราชกิจจานุเบกษา 1 เมษายน 2527
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2527 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 101 ตอนที่ 76 ราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2527
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 101 ตอนที่ 175 ราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2527
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 103 ตอนที่ 97 ราชกิจจานุเบกษา 5 มิถุนายน 2529
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2530  [เปิดไฟล์]
   
     เล่ม 104 ตอนที่ 39 ราชกิจจานุเบกษา 4 มีนาคม 2530
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2531  [เปิดไฟล์]
      เล่ม 105 ตอนที่ 137 ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2531
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2531  [เปิดไฟล์]
      เล่ม 105 ตอนที่ 205 ราชกิจจานุเบกษา 8 ธันวาคม 2531
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2532  [เปิดไฟล์]
      เล่ม 106 ตอนที่ 48 ราชกิจจานุเบกษา 29 มีนาคม 2532
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2532  [เปิดไฟล์]
      เล่ม 106 ตอนที่ 101 ราชกิจจานุเบกษา 29 มิถุนายน 2532
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2532 (แก้ไขข้อความ) [เปิดไฟล์]
      เล่ม 106 ตอนที่ 153 ราชกิจจานุเบกษา 14 กันยายน 2532
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2532  [เปิดไฟล์]
      เล่ม 106 ตอนที่ 143 ราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2532
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2533  [เปิดไฟล์]
      เล่ม 107 ตอนที่ 27 ราชกิจจานุเบกษา 16 กุมภาพันธ์ 2533
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2534 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 108 ตอนที่ 49 ราชกิจจานุเบกษา 14 มีนาคม 2534
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2534 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 108 ตอนที่ 145 ราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2534
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2535 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 109 ตอนที่ 4 ราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2535
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2535 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 109 ตอนที่ 93 ราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2535
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2536 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 110 ตอนที่ 59 ราชกิจจานุเบกษา 6 พฤษภาคม 2536
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2536 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 110 ตอนที่ 71 ราชกิจจานุเบกษา 1 มิถุนายน 2536
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2536 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 110 ตอนที่ 121 ราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2536
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2536 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 110 ตอนที่ 185 ราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2536
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2536 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 110 ตอนที่ 228 ราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2536
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2537 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 111 ตอนที่ 49ง ราชกิจจานุเบกษา 21 มิถุนายน 2537
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2537 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 111 ตอนที่ 79ง ราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2537
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2538 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 112 ตอนที่ 23ง ราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2538
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2539 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 113 ตอนที่ 16ง ราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2538
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2542 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 116 ตอนที่ 76ง ราชกิจจานุเบกษา 23 กันยายน 2542
 • แก้คำผิด ในประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2542 เล่ม 116
  ตอนที่ 76ง [เปิดไฟล์]
      เล่ม 117 ตอนที่ 97ง ราชกิจจานุเบกษา 7 ธันวาคม 2542
 • การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 [เปิดไฟล์]
      เล่ม 118 ตอนที่ 76ง ราชกิจจานุเบกษา 20 กันยายน 2544