การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์] 
    เล่ม 96 ตอนที่ 68 ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2522