จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523

 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523 [เปิดไฟล์] 
    เล่ม 97 ตอนที่ 89 ราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2523