จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523

จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523 [เปิดไฟล์]
    เล่ม 97 ตอนที่ 154 ราชกิจจานุเบกษา 6 ตุลาคม 2523