การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

  • การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 [เปิดไฟล์]
        เล่ม 100 ตอนที่ 73 ราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2526
  • การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2526
    [เปิดไฟล์]
        เล่ม 100 ตอนที่ 178 ราชกิจจานุเบกษา 10 พฤศจิกายน 2526