การแบ่งภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
การแบ่งภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์
การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
การแบ่งส่วนราชการในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2526
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523
จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2527
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย