ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๒๒
 • ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๖ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กันยายน ๒๕๔๐

ประกาศ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้อำนาจจัดตั้ง "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นนิติบุคคล"
  [เปิดไฟล์]
       เล่มที่ 93 ตอนที่ 72 ราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2519 หน้า 1122-1123
 •  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
  [เปิดไฟล์]

       เล่มที่ 100 ตอนที่ 133 ราชกิจจานุเบกษา 16 สิงหาคม 2526 หน้า 2870
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  [เปิดไฟล์]
       เล่มที่ 101 ตอนที่ 118 ราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2527 หน้า 2965-2966
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
  [เปิดไฟล์]

       เล่มที่ 103 ตอนที่ 84 ราชกิจจานุเบกษา 19 พฤษภาคม 2529 หน้า 58
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" 
  [เปิดไฟล์]
       เล่มที่ 104 ตอนที่ 83 ราชกิจจานุเบกษา 30 เมษายน 2530 หน้า 2980
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
  [เปิดไฟล์]
       เล่มที่ 105 ตอนที่ 21 ราชกิจจานุเบกษา 5 กุมภาพันธ์ 2531 หน้า67-68
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
  [เปิดไฟล์]
      
  เล่มที่ 105 ตอนที่ 178 ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน 2531 หน้า7962-7963
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราสาร "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
  [เปิดไฟล์]
       เล่มที่ 107 ตอนที่ 78 ราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม 2533 หน้า 3629
 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
  [เปิดไฟล์]
      เล่มที่ 111 ตอน 54 ง ราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎามค 2537 หน้า81-82
 • psuproduc014

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย [เปิดไฟล์]
    เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๔๙ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ตุลาคม ๒๕๒๕

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 85 ตอนที่ 27 ราชกิจจานุเบกษา 1 เมษายน 2511
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 86 ตอนที่ 80 ราชกิจจานุเบกษา 16 กันยายน 2512
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 87 ตอนที่ 44 ราชกิจจานุเบกษา 19 พฤษภาคม 2513
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 89 ตอนที่ 20 ราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2515
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 89 ตอนที่ 107 ราชกิจจานุเบกษา 13 กรกฎาคม 2515
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
         [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 89 ตอนที่ 156 ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2515
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 91 ตอนที่ 37 ราชกิจจานุเบกษา 28 กุมภาพันธ์ 2517
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 91 ตอนที่ 79 ราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2517
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
         [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 91 ตอนที่ 171 ราชกิจจานุเบกษา 9 ตุลาคม 2517
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 93 ตอนที่ 73 ราชกิจจานุเบกษา 12 พฤษภาคม 2519
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 93 ตอนที่ 92 ราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2519
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 93 ตอนที่ 102 ราชกิจจานุเบกษา 17 สิงหาคม 2519
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 93 ตอนที่ 153 ราชกิจจานุเบกษา 17 ธันวาคม 2519
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 94 ตอนที่ 42 ราชกิจจานุเบกษา 17 พฤษภาคม 2520
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 94 ตอนที่ 95 ราชกิจจานุเบกษา 11 ตุลาคม 2520
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 95 ตอนที่ 6 ราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม 2521
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 95 ตอนที่ 62 ราชกิจจานุเบกษา 13 มิถุนายน 2521
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 95 ตอนที่ 117 ราชกิจจานุเบกษา 24 ตุลาคม 2521
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 96 ตอนที่ 197 ราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2522
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 98 ตอนที่ 142 ราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม 2524
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 100 ตอนที่ 148 ราชกิจจานุเบกษา 16 กันยายน 2526
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
         [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 102 ตอนที่ 144 ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2528
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 106 ตอนที่ 155 ราชกิจจานุเบกษา 16 กันยายน 2532
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [เปิดไฟล์]
         เล่มที่ 108 ตอนที่ 20 ราชกิจจานุเบกษา 7 กุมภาพันธ์ 2534
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 108 ตอนที่ 218 ราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2534
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]       เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 2 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 มกราคม 2537
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]      เล่ม 113 ตอนที่ 13ง ราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2539
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]      เล่ม 115 ตอนที่ 14ง ราชกิจจานุเบกษา 17 กุมภาพันธ์ 2541
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]      เล่ม 117 ตอนที่ 26ง ราชกิจจานุเบกษา 30 มีนาคม 2543
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]      เล่ม 119 ตอนที่ 16ง ราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2545
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]      เล่ม 121 ตอนที่ 13ง ราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ 2547
 • แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]      เล่ม 123 ตอนที่ 21ง ราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2549
 • แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        [เปิดไฟล์]      เล่ม 123 ตอนที่ 129ง ราชกิจจานุเบกษา 14 ธันวาคม 2549

แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

 • แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ [เปิดไฟล์]
      เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา  ๗ สิงหาคม ๒๕๑๖