•  ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
  •  ข้อบังคับ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) และ (6) พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
  •  ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
  •  ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
  •  ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
  •  ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
  •  ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 [เปิดไฟล์]
  •  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [เปิดไฟล์]