พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2559
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2558
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2556
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2557
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2555
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2554
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2553
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2552
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2551
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2550
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2549
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2518
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2537
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2539
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2541
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2543
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2545
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2547
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2514
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2515
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2516
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2517
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2519
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2520
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2521
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2522
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2524
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2525
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2526
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2527
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2529
พระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา2530
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2531
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2532
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2533
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2534
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2535
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2536
พระราโชวาท ประจำปีการศึกษา2538
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2540
พระโอวาท ประจำปีการศึกษา2542